Kvantitative analyser gir god meravkastning

Bankene som tradisjonelt har stått for det tryggeste investeringsalternativet, blir som følge av de svært lave rentene ikke lenger gunstige. I mange tilfeller er det ikke engang sikkert at de overstiger inflasjonen. Dette er svært gunstig for dem som har behov for investeringer i eget selskap, ettersom finansieringen av dette blir billigere. Det er langt mindre gunstig for dem som er ute etter å oppnå meravkastning på sin egen investering. Dersom du ønsker å investere steder hvor det er mulighet for økt meravkastning, stiger også risikoen. For å begrense risikoen for tap og øke mulighetene for avkastning, kan kvantitativ analyse hjelpe. De grunnleggende stegene er som følger:

  • Analysere signaler fra markedet
  • Beregne forventet avkastning
  • Ta beslutninger

Analysere signaler fra markedet

For å kunne ta en veloverveid beslutning om hvor det er mest gunstig å investere, er det avgjørende å ha et korrekt grunnlag å fatte beslutningen på. Det er mange ulike selskaper som tilbyr ulike former for rating-systemer av de ulike investeringsobjektene. Morningstar er et slikt selskap som bruker enorme mengder data i sine kvantitative analyser om kvaliteten på et fond. Kvaliteten fra et slikt rating-system er ofte basert på historiske prestasjoner og kan være misvisende med tanke på fremtidig avkastning. Det er mulig at markedet som fondet opererer i nærmer seg slutten på oppgangen. Det finnes også selskaper som analyserer for deg, for eksempel:

  • Investtech
  • Harvest faktorfond

Beregne forventet avkastning

Dersom du ønsker å beregne din forventede avkastning selv, må du lage en formel for å gjøre dette. Stein Svalestad laget en enkel formel for å gjøre dette tilpasset norske forhold som ble publisert i Magma 3/2015. Her vises det at fond som får høy rating hos for eksempel Morningstar, også vil gjøre det godt en kort periode til, men effekten avtar noe over tid. Dersom du ser på fondene med lav rating, så er det en motsatt trend. Det vil si at fondene vil fortsette å gjøre det dårlig på kort sikt, men vil stige om du har en lengre investeringshorisont.

Ta beslutninger

Etter du er ferdig med analysene og beregnet forventet avkastning, er det på tide å ta beslutning om hvor du skal investere pengene dine. Dersom du har valgt en kvantitativ analyse på egen hånd og kommet fram til et alternativ som objektivt virker best, kan fremdeles magefølelsen spille inn. Dette kan naturlig nok slå begge veier, men det er ikke alltid lurt å beholde aksjer du har et godt forhold til. Dersom du har valgt å la et selskap som Investtech ta seg av analysene og beregningene, vil beslutningen om hvilket plasseringsalternativ være tatt på et enda mer objektivt grunnlag.

Faktorfond

Det finnes som nevnt også en annen mulighet som fritar deg i større grad for å måtte ta vanskelige valg, som kalles faktorfond. Dette kan beskrives som en mellomting mellom aktive fond og indeksfond. I et slikt fond får du fordelene ved automatisert utvelgelse av oppkjøp, basert på kvantitative analyser og avanserte algoritmer. I tillegg så finnes det en menneskelig faktor som kan fange opp forhold som maskiner ennå ikke er i stand til. Denne arbeidsfordelingen gir lavere kostnader enn aktive fond i tillegg til bedre kvantitativ analyse enn aktive fond og i tillegg økt mulighet for høyere avkastning.

Oppsummering

For å få høyest mulig meravkastning med minst mulig risiko, er det nødvendig å ha det best mulige grunnlaget for å fatte beslutninger. Dersom du ikke stoler helt på din sjette sans og magefølelse, bør du vurdere å la kvantitative analyser i større eller mindre grad påvirke dine valg. Morningstar er et av mange selskap som tilbyr vurdering av kvaliteten på ulike fond. Denne ratingen sier imidlertid lite om fremtidig avkastning og det er nødvendig med videre analyse for å finne den rette investeringen. Her kan du enten velge å analyser selv, slik som Svalestad har skissert, eller la selskaper som Investtech eller Harvest.online gjøre det for deg.